14 | 12 | 2017

Correo GVA       e mail gif      logo moodle       logo sao    itaca 150  fp nominas

SOL·LICITUD D'ESPECIALISTES PER ALS CICLES D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Xest, imparteix Cicles Formatius de grau mitjà i superior. Segons indica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'educació, en el seu TÍTOL 3, CAPÍTOL II, ARTICLE 95:

2.- Excepcionalment, per a determinats mòduls es podrà incorporar, com a professors especialistes, atenent a la seua qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral o administratiu, d'acord amb la normativa que resulte d'aplicació.

 

Atenent a açò, s'obri un PROCEDIMENT per tal de cobrir les places de professor especialista per a diferents mòduls del Cicle de Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil, i del Cicle de Grau Superior de Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.

 

Els interessats hauran de presentar a la secretaria del centre la documentació requerida del 15 al 26 de maig de 2017, dirigida al Director del CIP FP CECheste.

 

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:.

 

 CALENDARI:

 • 13 de maig de 2017: publicació de la convocatòria
 • 15 a 26 de maig: presentació de sol·licituds i documentació
 • 6 de juny: publicació llistat provisional de la baremació dels mèrits 
 • 7 a 9 de juny: al·legacions
 • 15 de juny: publicació llistat definitiu de la baremació dels mèrits. 
 • a partir del 16 de juny: entrevistes als candidats.
 • 27 de juny: publicació baremació TOTAL

      Per problemes d'agenda, la publicació de la baremació TOTAL serà el dia 30 de junyPerdoneu les molèsties.

 

NOTA: qualsevol modificació d'aquest calendari es comunicarà al tauler d'anuncis del centre i a la pàgina web.

 

ENTREVISTES PERSONALS:

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

BAREMACIÓ PROVISIONAL:

 BAREMACIÓ DEFINITIVA:

BAREMACIÓ TOTAL:


 

SOLICITUD DE ESPECIALISTAS PARA LOS CICLOS DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

El Centro Integrado Público de Formación Profesional de Cheste, imparte Ciclos Formativos de grado medio y superior. Según indica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación, en su TITULO 3, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 95:

2.- Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

 

Por ello, se abre un PROCEDIMIENTO para cubrir las plazas de profesor especialista para distintos módulos del Ciclo de Grado Medio de Emergencias y Protección Civil, y del Ciclo de Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

 

Los interesados deberán presentar en la secretaría del centro la documentación requerida del 15 al 26 de mayo de 2017, dirigida al Director del CIP FP CECheste.

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:.

 

 CALENDARIO:

 • 13 de mayo de 2017: publicación de la convocatòria
 • 15 a 26 de mayo: presentación de solicitudes y documentación
 • 6 de junio: publicación listado provisional de la baremación de los méritos 
 • 7 a 9 de junio: alegaciones
 • 15 de junio: publicación listado definitivo de la baremación de los méritos. 
 • a partir del 16 de junio: entrevistas a los candidatos.
 • 27 de junio: publicación baremación TOTAL

        Por problemas de agenda, la publicación de la baremación TOTAL será el dia 30 de junio. Perdonen las molestias.

 

NOTA: cualquier modificación de este calendario se comunicará en el tablón de anuncios del centro y en la página web.

 

ENTREVISTAS PERSONALES:

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

BAREMACIÓN PROVISIONAL:

BAREMACIÓN DEFINITIVA:

BAREMACIÓN TOTAL:

escaenfrdeit

FSEpos cast

ECA Semipresencial

ECA LOGO2